عاشورا، سمبل سهیم شدن، همیاری، اتحاد، محبت و برکت است

 

 

عاشورا، سمبل سهیم شدن، همیاری، اتحاد، محبت و برکت است.

 

در چهارگوشه ترکیه دیگ های غذای عاشورا در حال جوشیدن است.

 

غذای ویژه عاشورا امروز در ارضروم به دنبال اقامه نماز جمعه در مساجد توزیع خواهد شد.

 

برخی از انجمن های علویان نیز از این برنامه ها حمایت می کنند.

 

“چادر برادری عاشورا” که به طور سنتی از سوی انجمن اهل بیت قارص برپا می شود، به روی مردم باز شد.

 

در برنامه هایی که در مساجد حضرت علی و ایشیکلی ترتیب خواهد یافت به اهمیت ماه محرم تاکید خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید