بیشترین توجه به بخش هایی اطلاعاتی، تولیداتی و انرژی نشان داده شد

خارجیان به شرکت های ترک چشم دوختند.

سرمایه گذاران خارجی از اول سال میلادی جدید بدین سو ۴۰ شرکت در ترکیه را خریداری کردند

.

بیشترین توجه به بخش هایی اطلاعاتی، تولیداتی و انرژی نشان داده شد.

کارشناسان می گویند علیرغم کاهش در تعداد شرکت هایی که خارجیان سال گذشته در دوره مشابه خریداری کرده اند، در میزان حجم امور تجاری این شرکتها افزایش قابل توجهی قید شده است.

از نظر تعداد امور تجاری آلمان، آمریکا و فرانسه و از نظر حجم تجاری نیز کشورهایی مانند آلمان، چین و قطر در رده های اول جای دارند.

دیدگاهتان را بنویسید