در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD، ترکیه جزو ۳ کشوری است که سال آینده بیشترین میزان استخدام را خواهند داشت

ترکیهدر زمینه افزایش کار و استخدامدر رده سوم جهان قرار گرفت.

 

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD، ترکیه جزو ۳ کشوری است که سال آینده بیشترین میزان استخدام را خواهند داشت.

بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD، سال آینده در ترکیه ۵۲۶ تن دیگر به نیروی کار اضافه خواهند شد.

بر اساس این آمار، در سال ۲۰۱۶ میزان استخدام در ایالات متحده آمریکا ۱.۶ میلیون افزایش خواهد یافت. پس از آمریکا، مکزیک با ۱.۲ میلیون تن افزایش استخدام در رده دوم قرار خواهد گرفت و ترکیه نیز با فراهم کردن زمینه استخدام ۵۲۶ تن در رده سوم جهان قرار خواهد داشت.

ترکیه با این رقم، از نظر میزان استخدام، کشورهایی نظیر انگلستان، کانادا، فرانسه و آلمان را پشت سر خواهد گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید