(Özel Öğrenci)متضیانی که قصد دانشجو مشروط در دانشگاههای ترکیه را دارند میتوانند از اول تیر ماه اقدام کنند
تعریف دانشجو مشروط یا مهمان
دانشجوی مشروط: به دانشجویانی گفته می شود که بدلیل ناقص بودن مدارک نمیتوانند دانشجوی رسمی در دانشگاههای ترکیه گردند.این نوع دانشجویان میتوانندسه درس سه واحدی را بدون داشتن مدارک کامل، در دانشگاه مدنظر خود در دانشگاه های ترکیه اخذ نمایند و در ترمهای بعدی به هنگام تثبیت و اخذ پذیرش نهایی، این نه واحد درسی را تطبیق و پاس شده به حساب آورند. یعنی از تعداد کل واحدهای دوره، کسر میگردد.ثبت نام اول هر ترم برای دانشگاههای ترکیه که دولتی هستندامكان پذیر است لازم بذکر است که به این دسته دانشجویان خوابگاه نیز تعلق میگیرد. این نوع دانشجویان میتوانند چندین درس را بدون داشتن مدارک کامل، در دانشگاه مدنظر خود در ترکیه اخذ نمایند و در ترمهای بعدی به هنگام تثبیت و اخذ پذیرش نهایی، این واحدهای درسی را تطبیق و پاس شده به حساب آورند. یعنی از تعداد کل واحدهای دوره، کسر میگردد. لازم بذکر است که به این دسته دانشجویان خوابگاه نیز تعلق میگیرد و شهریه دانشگاههای ترکیه همانند دانشجویان رسمی است

دیدگاهتان را بنویسید