فاصله شهر وان (شرقی ترین شهر ترکیه و نزدیک مرز ایران)  تا غربی ترین شهرهای ترکیه در این جدول ذکر شده است

فاصله وان تا استانبول

فاصله شهرهای ترکیه از یکدیگر

شهرهای نزدیک وان ترکیه

فاصله وان تا تاتوان

مسافت وان تا استانبول

فاصله وان تا استانبول با ماشین

جدول فاصله شهرهای ترکیه از هم

فاصله زمینی وان تا استانبول

فاصله شهر کایسری تا استانبول

دیدگاهتان را بنویسید