در سال 1992 در نیغده(آكسارای) دانشگاه نیغده تاسیس گردید.این دانشگاه دارای8 دانشكده است كه4 تای آن در نیغده و 4 تای بقیه در شهر آكسارای قرار دارد. دانشكده های علوم پایه و ادبیات، تربیت معلم، اقتصاد و علوم اداری و مهندسی و معماری در شهر نیغده و دانشكدههای مهندسی، اقتصاد و علوم اداری، تربیت معلم و علوم پایه و ادبیات آن در شهر آكسارای قرار دارد.

دارای دو مدرسه عالی و 5 مدرسه عالی آموزش مهارت است. انستیتو علوم پایه و علوم اجتماعی آن نیز به ریاست دانشگاه وابسته است.

رشته های انستیتو علوم پایه: زمینشناسی، شیمی، مكانیك، الكتریك، الكترونیك، عمران، بیولوژی، ریاضیات، فیزیك، مهندسی محیط.

رشته های انستیتوی علوم اجتماعی: تاریخ، مدیریت، اقتصاد، مدیریت عمومی، زبان و ادبیات تركی، علوم آموزشی، آموزش بدنی.

تلفن و آدرس اینترنتی: 12 12 331 – 68 59 321 – 09 99 324 (0362) www.nigde.edu.tr

دیدگاهتان را بنویسید