بعنوان یک فرد خارجی در کشور ترکیه شما می توانید “برای اجازه کار برای مدت معین” در سمت مشخص در یک محل کار ویا تشکیلات اقتصادی برای حداکثر یکسال تقاضای اجازه کار نمایید.

وزارت کاردرترکیه برای تصمیم گیری در مورد تقاضای شما موارد زیر را در نظر میگیرد: وضعیت بازار کار، تغییرات در بخش اقتصادی ویا تغییرات کلی در اقتصاد ویا توسعه در نیروی کاری موجود، مدت اجازهاقامت درترکیه و مدت قرارداد خدمت ویا نوع کاردرترکیه.

اجازه کاردرترکیه برای مدت نامعلوم
اگر بعنوان یک خارجی در ترکیه حداقل بمدت هشت سال بصورت قانونی و بدون وقفه زندگی کرده اید ویا اگر حداقل برای شش سال بطور قانونی کار کرده اید، می توانید برای “اجازه کار برای مدت نامعلوم” اقدام کنید.
اجازه کاردرترکیه به طورمستقل
“اجازه کاردرترکیه به طور مستقل” به منظور کار کردن مستقل به شما داده می شود. این اجازه کار در صورتی به شما
داده می شود که حداقل به مدت پنج سال بدون وقفه بصورت قانونی در ترکیه زندگی کرده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید