آیا ریجکت شده اید و میخواهید در ترکیه ادامه اقامتتون قانونی باشد

ریجکت شدن چالشی هست که امروزه خیلی از ما با آن درگیر هستیم زمانی که درخواست اقامت شما با ریجکتی مواجهه می شود شما میتوانید به اداره مهاجرت مراجعه کنید نامه ریجکتی را بگیرید و بعد از آن با طرح یک دادخواست و ارائه اعتراض خود وارد یک پروسه قانونی شوید

در این فرجه شما این فرصت را دارید بدون اینکه ورود و خروج داشته باشید از ترکیه نوع اقاممتون را تغییر دهید و این فرصت را برای خودتون برای  گرفتن یک اقامت جدید ایجاد کنید

در این فرصت قانونی شما می توانید تصمیم بهتری برای انجام کارهایتان بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید