چطور بانکهایی که سود بیشتری میدهند را شناسایی کنیم ؟

برای اینکه بانکها بتوانند با هم رقابت کنند ، سود سپرده ها و کردیتها مرتب در حال تغییر میباشدبنابراین برای اینکه بتوانید بانکی بیابید که بیشترین نرخ سود را میدهد ،نیاز هست مدام سود سپرده ی بانکها را با یکدیگر مقایسه کنید.

چطور میتوانیم قبل از موعد مقرر از سپرده ی مدت دار خود پول برداشت کنیم ؟

عموما در سپرده گذاری ، مدت زمان سپرده بایستی از قبل تعیین شود.

در این سیستم اگر پول اصلی قبل از موعد مقرر از بانک کشیده شود ، سود حاصل از سپرده از بین میرود.

ولی به منظور رقابت با یکدیگر ، بانکها سیستمی طراحی کرده اند که سود بانکی بصورت روزانه حساب شده و در صورت استفاده از سپرده ی اصلی ، سود سپرده

از بین نخواهد رفت.

برای مقایسه سود سپرده ها در بانکهای مختلف میتوانید به سایت www.enuygun.com مراجعه کرده و سود سپرده گذاریهای حدود ده بانک را باهم مقایسه کرده و بهترین گزینه را برای سپرده گذاری انتخاب نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید