اخذ اقامت خانواده

کسی که پدر یا سرپرست خانواده اقامت کاری دارد برای خانواده فقط اقامت توریستی میتواند بگیرد .تقریبا خرید ملک هم همینطور می باشد کسی که اسم در سند ملک ثبت میشود و از این طریق اقامت میگیرد برای خانواده میتواند اقامت توریستی بگیرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید