مدیریت نیروی انسانی

گاها بدون در نظر گرفتن اینکه افراد چه قابلیت هایی و چه توانمندی هایی دارند استخدام میشند و مناسب اون شغلی که ما براشون درنظر گرفتیم نیستن و این باعث میشه که عدم کارایی شون نمود پیدا کنه و باعث افت بهره وری بشه . ما سازمان رو از نظر نیروی انسانی برسی میکنم روال هامون و کنترل میکنیم که این تصمیم گیری ما رو آسونتر میکنه و قضاوت ما رو نسبت به افراد خیلی صحیح تر میکنه

دیدگاهتان را بنویسید