آمار مهاجرت به ترکیه در سال 2019.

677 هزار و 42 نفر از خارج از کشور به ترکیه مهاجرت کردند. در سال 2019 تعداد مهاجرت به خارج از کشور به ترکیه، با 17.2 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به رقم 677042 نفر رسید. .454٪ از جمعیت مهاجران مرد و 45.6% زن بودند. از این میزان، 98 هزار و 554 نفر شهروند جمهوری ترکیه و 578 هزار 488 تبعه خارجی بوده اند.

330 هزار و 289 نفر از ترکیه مهاجرت کرده اند.

تعداد افرادی که از ترکیه به خارج از کشور نسبت به سال گذشته مهاجرت کرده اند در سال 2019 با 2 درصد افزایش ، 330 هزار و 289 نفر بوده است. 54.6٪ از جمعیت مهاجران مرد و 45.4٪ زن بودند. 84 هزار و 863 شهروندان ترکیه و 245 هزار و 426 نفر تبعه خارجی بوده اند.

بیشترین گروه سنی در آمار مهاجرت به ترکیه

بیشترین میزان جمعیت مهاجر در گروه سنی 25-29 بوده اند.

با توجه به گروه سنی مهاجران به ترکیه در سال 2019 ، 13.3٪ از گروه سنی 25-29 بوده اند. گروه سنی 20-24 سال 2/12 درصد و گروه سنی 30-34 سال با 6/11 درصد بوده اند. با توجه به گروه های سنی که از ترکیه مهاجرت کرده اند، مشخص شد که هنوز هم گروه سنی 25 تا 29 سال با 15.2٪ بیشترین مهاجران از ترکیه را تشکیل میدهند. پس از آن نیز گروههای سنی 30-34 سال 13٪ و 20-24 سال 12.6٪ بوده اند. استانبول استانی است که بیشترین مهاجرت را از خارج دریافت کرده و بیشترین مهاجرت را به خارج از کشور داشته است.

 

آمار مهاجرت به ترکیه

تفکیک استان برای کسانی که در سال 2019 به ترکیه مهاجرت می کنند

استانبول با میزان 45.3 درصد بیشترین مهاجران را پذیرفته است. پس از آن آنکارا با 9.2٪ ، آنتالیا با 6.5٪ ، بورسا با 3.5٪ و ازمیر با 2.2٪ قرار داشتند. همچنین استانبول با نرخ 42.5 درصد، بیشترین میزان مهاجران به خارج از کشور را داشته است. سپس آنکارا با 8.7٪ ، آنتالیا با 5.4٪ ، ازمیر با 3.4٪ و بورسا با 3.2٪ هستند. شهروندان عراقی 14.5 درصد از جمعیت خارجی را که به ترکیه می آیند ایجاد کرده اند.

مقام اول در بین اتباع بیگانه که در سال 2019 به ترکیه آمده اند و 14.5 درصد شهروندان عراقی را به خود اختصاص داده اند. عراق پس از ترکمنستان با 13.8٪ ، افغانستان با 8.2٪ ، سوریه با 7.5٪ و ایران با 7.3٪ دنبال شد. مقام اول در بین جمعیت مهاجران از ترکیه نیز یاز هم شهروندان عراقی با میزان 23.9 درصد هستند. پس از آن شهروندان ایران با 7.3٪ ، افغانستان با 6.8٪ ، آذربایجان با 6٪ و ترکمنستان با 5.7٪ میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید