اولین دانشگاه بنیاد (خصوصی) در سال1984 با نام دانشگاه بیلکنت تأسیس شد.زبان آموزشی دانشگاه انگلیسی است. دانشگاه بیلکنت قریب به10 هزار دانشجو و یك هزار هیأت علمی دارد.دارای7 دانشكده، 2 مدرسه عالی، 3 مدرسه عالی شغلی و یك مركز آموزش فنون موسیقی است.

فعالیتهای فرهنگی: فعالیت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان از طرف شورای دانشجویان به مرحله اجرا گذاشته میشود. تمامی دانشجویان دانشگاه میتوانند به عضویت شورای مذكور دربیایند. كلوپهای دانشجویی دانشگاه در زمینه های مختلف فعالیت میكنند.

رشته های موجود در دانشگاه:

دانشكدةعلوم پایه: فیزیك، شیمی، ریاضیات، بیولوژی مولكولها و ژنتیك

دانشكدة هنرهای زیبا: معماری داخلی و طراحی محیط، معماری شهرسازی و روستایی

دانشكدة اقتصاد، اداری و علوم اجتماعی: اقتصاد، علوم سیاست و مدیریت عمومی، روابط بین الملل،

دانشكدة علوم انسانی و ادبیات: فرهنگ و ادبیات آمریكایی، باستان شناسی و تاریخ هنر، زبان و ادبیات انگلیسی

دانشكدة مدیریت: مدیریت

دانشكدة مهندسی: مهندسی رایانه، مهندسی الكتریك ـ الكترونیك، مهندسی صنایع

مدرسة عالی مدیریت توریزم و هتلداری: تكنولوژی رایانه و سیستمهای اطلاع رسانی، مدیریت بهره برداری، مدیریت توریزم و هتل داری.

مدرسة عالی زبانهای خارجی قابل اجرا: بانكداری و امور مالی، سیستمهای علم محاسبه، مترجمی(انگلیسی، فرانسه و تركی)

توضیح: تعدادی از رشته های مذكور، مشمول بورس میباشند و دانشجویان میتوانند با برخورداری از شرایط لازم از امكان اخذ بورس بهره مند شوند.

تلفن و آدرس اینترتی: 00 40 266 ـ 25 41 266 (0312) www.bilkent.edu.tr

دیدگاهتان را بنویسید