دریافت اجازه کاردرترکیه

استخدام در یک شرکت ترک
با استخدام یک خارجی در شرکت ترک ، فرد استخدام شده اجازه کاردرترکیه یکساله و اقامت یکساله دریافت میکند و بعد از گذشت ٨ سال و حفظ این شرایط قادر به دریافت گذرنامه ترکیه میشود ، که ما با توجه به تخصص و تجربه کاری که در ترکیه داریم و با توجه به نیاز ، تخصص ، تجربه کاری و درخواست شما ، اقدام به دریافت اجازه کار برایتان می نماییم

.
ثبت شرکت

با ثبت شرکت کاردرترکیه و ورود ١٠٠ هزار لیرترک سرمایه به این کشور و استخدام ٥ نفر کارمند ترک به ازای هر یک از شرکاء شرکت ، سهامداران قادر به دریافت اجازه کار یکساله و متعاقب آن اقامت یکساله میشوند و بعد از دوبار تمدید اجازه کار و گذشت ٥ سال ، سهامداران شرکت میتوانند درخواست گذرنامه ترکیه نمایند

دیدگاهتان را بنویسید