قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه

بررسی قانون سرمایه گذاری در ترکیه

قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در 7 ماده تنظیم شده و دارای یک آیین نامه اجرایی است. آیین نامه این قانون نیز خود از 4 بخش و 13 ماده برخوردار است. در ماده سوم این قانون، اصول سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه به شرح زیر برشمرده شده است .

آزادی سرمایه گذاری و معاملات داخلی

سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری مستقیم در خاک ترکیه ، یا انجام معامله با سرمایه گذاران داخلی این کشور آزاد هستند .

سلب مالکیت و مصادره اموال سرمایه گذاران خارجی سلب مالکیت یا مصادره نخواهد شد مگر برای اهداف و مصالح عمومی که در این صورت نیز مطابق فرایندهای قانونی، خسارتها جبران خواهند شد

خروج اموال

سرمایه گذاران خارجی برای خارج کردن اموال خویش از ترکیه کاملاً آزاد هستند .

مالکیت اموال غیر منقول

سرمایه گذاری خارجی برای مالکیت اموال غیر منقول در خاک ترکیه محدودیتی ندارند.

حل اختلاف

چنانچه در جریان سرمایه گذاری هر گونه اختلافی بروز کند، سرمایه گذار خارجی می تواند به دادگاههای محلی رجوع کند

ارزش گذاری سرمایه غیر نقدی

سرمایه های غیر نقدی سرمایه گذاران خارجی بر اساس قانون تجارت ترکیه ارزش گذاری می شوند

استخدام کارکنان خارجی

شرکتهای خارجی موضوع این قانون، می توانند اتباع خارجی را که از وزارت کار و امنیت اجتماعی دارای مجوز هستند به استخدام خویش درآورند

افتتاح دفتر نمایندگی

به شرکتهای خارجی اجازه داده می شود که دفاتر نمایندگی خویش را مطابق قانون افتتاح کنند.امتیازات مناطق آزاد

[button color=’red’ align=’center’ link=’https://turkeyportal.co/sabte-sherkat-dar-torkey/item/40-ghavanin-torkeye-baraye-sabt-sherkat-va-tejarat.html’]قوانین ثبت شرکت در ترکیه[/button]

[button color=’blue’ align=’center’ link=’https://turkeyportal.co/melk-dar-torkey/item/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84.html’]سرمایه گذاری در املاک ترکیه[/button]

[button color=’orange’ align=’center’ link=’https://turkeyportal.co/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/item/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.html’]قوانین شهروندی ترکیه[/button]

[button color=’red’ align=’center’ link=’https://turkeyportal.co/sabte-sherkat-dar-torkey/item/229-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F.html’]مزایای ثبت شرکت در ترکیه[/button]

دیدگاهتان را بنویسید