شبکه مجازی کارشناسان

گفتگو های انجام شده با کارشناسان در لایو اینستاگرام ترکیه پرتال ،تحت عنوان متخصصان حوزه های مختلف انجام شده است. به همین منظور مجموعه ترکیه پرتال صحبت های کارشناسان را  تایید یا رد نمیکند.

کارشناسان ایرانی

کارشناسان ترک

برای درخواست گفتگو فرم زیر را تکمیل نمایید.