اقامت بلند مدت ترکیه

اقامت بلند مدت

در ماده 42 الی 45 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458، مقررات اجازه اقامت بلند مدت تنظیم گردیده است. همچنین در ماده 40 و 43 آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت بلند مدت تنظیم گردیده است.

برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت بلند مدت تنظیم می گردد؟

  • به اتباع خارجی که که در ترکیه برای مدت حداقل هشت سال بدون وقفه با اجازه اقامت، اقامت داشته اند و یا دارای شروط تعیین شده از سوی سازمان سیاست های مهاجرتی باشند، با تائید وزارت خانه می تواند از سوی استانداری ها برای آنها اجازه اقامت بلند مدت صادر گردد.
  • برای پناهجویان، پناهجویان مشروط و دارندگان وضعیت حفاظت ثانوی، اجازه اقامت بشردوستانه و حفاظت موقت حق مراجعه جهت اجازه اقامت بلند مدت تعیین نگردیده است.

اجازه اقامت بلند مدت برای مدت های چند ساله قابل تنظیم می باشد؟

اجازه اقامت بلند مدت به صورت نامحدود تنظیم می گردد.

شروط لازم برای اجازه اقامت بلند مدت چیست؟

برای تنظیم اجازه اقامت بلند مدت، اتباع خارجی باید دارای شروط ذکر شده در ماده 43 قانون باشند.

  • اقامت در ترکیه برای مدت هشت سال بدون وقفه با اجازه اقامت (در محاسبه هشت سال بدون وقفه، بر اساس ماده 38 قانون مدت زمانی که با اجازه اقامت دانشجویی حضور داشته نصف و الباقی اجازه های اقامت به طور کامل حساب خواهد گردید)،
  • عدم دریافت کمک های اجتماعی در سه سال اخیر،
  • داشتن درآمد منظم و مکفی که گذران زندگی خود و خانواده وی (در صورت وجود) را تامین نماید،
  • داشتن بیمه بهداشت و درمان معتبر،
  • نباید فرد خارجی به عنوان تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت عمومی به شمار آید (به غیر از اتباع خارجی که سازمان سیاست های مهاجرت مناسب بداند)

حقوق ناشی از اجازه اقامت بلند مدت

اتباع خارجی که دارنده اجازه اقامت بلند مدت می باشند؛ به غیر از وظیفه خدمت سربازی، حق انتخاب و انتخاب شدن (شرکت در رای گیری)، اشتغال به عنوان مامور دولت و واردات خودرو به صورت معاف و مقررات درج شده در قانون ویژه، با محفوظ باقی ماندن حقوق مربوط به تامین اجتماعی، همانند شهروندان ترکیه دارای سایر حقوق می باشد.

دلایل رد، ابطال و عدم تمدید اجازه اقامت بلند مدت چیست؟

  • در صورتی که فرد برای نظم عمومی و امنیت عمومی تهدیدی جدی به شمار آید،
  • در صورتی که به غیر از مسائلی مانند سلامتی، آموزش و خدمت اجباری در کشور خود، بنابر دلایل دیگر برای مدت بیش از یک سال خارج از ترکیه باشد، در این شرایط اجازه اقامت بلند مدت باطل خواهد گردید.

مراجعه مجدد اتباع خارجی که اجازه اقامت بلند مدت آنها باطل گردیده است. مراجعه مجدد برای اجازه اقامت بلند مدت که باطل گردیده است، در خارج از کشور از طریق کنسولگری ها، در داخل کشور نیز از طریق استانداری استانی که فرد خارجی در آن اقامت دارد و یا بر اساس اصول مراجعه که از سوی اداره کل تعیین گردیده است انجام خواهد گرفت. در مراجعات مجدد، شرط هشت سال اقامت بدون وقفه با اجازه اقامت در ترکیه دوباره خواسته نخواهد شد، مراجعات با اولویت ارزیابی خواهد گردید و حداکثر ظرف یک ماه نتیجه آن اعلام خواهد گردید. اتباع خارجی که اجازه اقامت بلند مدت آنها به دلیل اقامت بی وقفه بیش از یکسال در خارج از ترکیه به علت مسائلی غیر از سلامتی، آموزش و خدمت و وظیفه اجباری در کشور خود، باطل گردیده باشد، برای کسب این اجازه اقامت می توانند دوباره مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید